صفحه اصلی » راهنما » سند افتتاحیه
سند افتتاحیه
سند افتتاحیه زمان انتشار: چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۷:۱۱

 

1.صندوق

برای این که بخواهید موحودی اولیه صندوق ها را وارد کنید می بایست وارد سربرگ صندوق شوید. در این بخش لیست تمامی صندوق های موجود به شما نمایش داده می شود که می توانید در ستون موجودی، مبلغ موجودی هر صندوق را وارد کنید. اگر بخواهید صندوق جدید را تعریف کنید، می توانید با کلیک بر روی دکمه ثبت صندوق جدید،  صندوق جدید ثبت کنید. برای آموزش چگونگی ثبت صندوق به بخش تعریف صندوق مراجعه کنید.

همچنین اگر بخواهید گزارش موجودی صندوق ها را مشاهده کنید می توانید بر روی دکمه گزارش موجودی صندوق ها، موجودی صندوق ها را مشاهده کنید. بعد از وارد کردن مبالغ هر صندوق در ستون مقدار، می توانید در پائین صفحه، در قسمت دارایی ها جمع کل موجودی صندوق ها را مشاهده کنید.

توجه به این نکته ضروری است که موجودی صندوق ها به عنوان دارایی محسوب می شود

2.بانک

برای این که بخواهید موجودی اولیه بانک ها را وارد کنید می بایستی وارد سربرگ بانک شده و اطلاعات را وارد کنید. به محض ورود به این سربرگ، لیست کلیه بانک ها در جدول به شما نمایش داده می شود که بایستی موجودی هر بانک را وارد کنید. توجه به این نکته ضروری است که اگر بانک موجودی داشته باشد، به صورت پیش فرض مقدار موجودی بانک در ستون موجودی گذاشته می شود.

برای این که بخواهید بانک جدید تعریف کنید باسیتی بر روی دکمه ثبت بانک جدیدکلیک کرده و در فرم باز شده بانک مورد نظر را تعریف کنید. همچنین برای مشاهده گزارش موجودی بانک ها می توانید با کلیک بر روی دکمه مشاهده گزارش موجودی بانک ها این گزارش را مشاهده کنید.

با ورود اطلاعات موجودی هر بانک در هر یک از ردیف های جدول سربرگ بانک، جمع کل موجودی بانک ها در بخش دارایی ها مشاهده می شود.

توجه به این نکته ضروری است که موجودی بانک ها به عنوان دارایی محسوب می شود.

3.حساب اشخاص

برای این که بخواهید حساب بدهکاری و بستان کاری اشخاص را تعیین کنید، می توانید وارد سربرگ حساب اشخاص شده و وضعیت بدهکار یا بستان کار بودن شخص را مشخص کنید. بدین صورت که در ابتدای ورود به سربرگ حساب اشخاص، لیست تمامی اشخاص در جدول نمایش داده می شود و شما می توانید مقدار حساب شخص را وارد کنید. 

در صورتی که بخواهید شخص جدیدی ثبت کنید، می توانید بر روی دکمه ثبت شخص جدید کلیک کنید و وارد فرم ثبت اشخاص شده و شخص جدید را ثبت کنید.

ستون بدهکاری در جدول حساب اشخاص، دارایی در نظر گرفته می شود.

ستون بستان کاری در جدول حساب اشخاص، بدهی در نظر گرفته می شود.

4.چک های دریافتنی

در صورتی که بخواهید تمامی چک های دریافتنی خود را به عنوان دارایی های خود در نظر بگیرید، وارد سربرگ چک های دریافتنی شده و از لیست چک های دریافتنی، چک های مورد نظرتان را انتخاب کنید. 

در صورتی که بخواهید چک جدیدی ثبت کنید، بایستی بر روی دکمه ثبت چک جدید کلیک کرده و چک جدید را وارد کنید. همچنین اگر بخواهید چک های موجود را مدیریت کرده و وضعت چک های موجود را مشاهده کنید، بر روی دکمه مدیریت چک ها کلیک کرده و وضعیت چک ها را مشاهده کنید.

تمامی چک های دریافتنی به عنوان دارایی ها محسوب می شود.

5.چک های پرداختنی

در صورتی که بخواهید تمامی چک های پرداختنی خود را به عنوان بدهی های خود در نظر بگیرید، وارد سربرگ چک های پرداختنی شده و از لیست چک های پرداختنی ، چک های مورد نظرتان را انتخاب کنید. 

در صورتی که بخواهید چک جدیدی ثبت کنید، بایستی بر روی دکمه ثبت چک جدید کلیک کرده و چک جدید را وارد کنید. همچنین اگر بخواهید چک های موجود را مدیریت کرده و وضعت چک های موجود را مشاهده کنید، بر روی دکمه مدیریت چک ها کلیک کرده و وضعیت چک ها را مشاهده کنید.

تمامی چک های پرداختنی به عنوان بدهی ها محسوب می شود.

6.موجودی کالا

در صورتی که بخواهید کالا های موجود در تمامی انبار ها و ارزش آنها را به عنوان دارایی در نظر بگبرید، وارد سربرگ موجودی کالا شوید. با ورود به سربرگ موجودی کالا، لیست تمامی کالا های موجود در همه انبار ها به تفکیک انبار نمایش داده می شود که به ازای هر انبار دو ستون مقدار و ارزش ریالی وجود دارد که با ورود هر کدام از ستون ها، دارایی های موجودی کالا محاسبه می شود.

در صورتی که بخواهید گزارش موجودی کالا را مشاهده کنید، بر روی دکمه گزارش موجودی کالا کلیک کرده و گزارش را مشاهده کنید.

موجودی کالا به عنوان دارایی محسوب می شود.

7.سرمایه اولیه

برای این که بخواهید سرمایه اولیه اشخاص را وارد کنید با ورود به سربرگ سرمایه اولیه، می توانید این عملیات را انجام دهید. با ورود به سربرگ سرمایه اولیه، لیست تمامی اشخاص در جدول سرمایه اولیه لود می شود. و در ستون موجودی می توانید به عنوان سرمایه شخص در نظر بگیرید.

در صورتی که بخواهید شخص جدیدی را ثبت کنید با کلیک بر روی دکمه ثبت شخص جدید عملیات ثبت شخص جدید را ثبت کنید.

سرمایه اولیه اشخاص به عنوان بدهی ها محسوب می شود.

دارایی ها شامل:

1.موجودی بانک ها

2.حساب بدهکاران

3.موجودی کالا

4.موجودی بانک ها

5.چک های دریافتنی

بدهی ها شامل:

1.حساب بستان کاران

2.چک های پرداختنی

3.سرمایه اولیه

اختلاف

در صورتی که جمع دارایی ها با جمع بدهی ها با هم برابر باشند، در این صورت اختلاف بین بدهی ها و دارایی ها صفر شده و سند افتتاحیه تراز بوده و به شکل زیر خواهد بود.

در صورتی که جمع دارایی ها با جمع بدهی ها با هم برابر نباشند، در این صورت اختلاف بین بدهی ها و دارایی ها صفر نیست و سند افتتاحیه تراز نیست و به شکل زیر خواهد بود.

در قسمت بالای تمامی سربرگ ها بخشی به شکل زیر وجود دارد 

با انتخاب دکمه مرحله قبلی، به سربرگ قبل منتقل می  شوید و با انتخاب دکمه بعدی نیز به سربرگ بعدی منتقل خواهید شد.

توجه داشته باشید که سربرگ صندوق مرحله قبلی نداشته و سربرگ سرمایه اولیه نیز، مرحله بعدی ندارد.

در بخش جستجو نیز می توانید عملیات جستجوی روی هر جدول را انجام دهید.